דף הבית » מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר הבית של מכון משגב

(להלן: האתר www.misgavins.org). אופן השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:

שימוש בתקנון

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה , מכון משגב (להלן: האתר) שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו באתר זה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

מכון משגב (להלן: האתר)  רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים  מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.

בתקנון זה: “תכנים” – לרבות כתבות, סקירות, נתונים, כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר או באמצעותו, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או שיהיה קיים בעתיד, בין אם בבעלותה של מכון משגב (להלן: האתר)  ובין אם בבעלות צד ג”, המאפשר ל מכון משגב (להלן: האתר)  זכות שימוש בו. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתרו/או בקבוצות הדיון ואו פוסט הפתוח לתגובות הקהל תכנים הבאים: תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים ורוסי מחשב מכל סוג שהוא.

גבול האחריות

מכון משגב (להלן: האתר)  לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים (כולל אותם תכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן מכון משגב (להלן: האתר)  לא יישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. מכון משגב (להלן: האתר)   לא יישא בכל אחריות למידע המסחרי שיפורסם באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי כלשהו, באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכל לא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג’, אינה כוללת את מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. מכון משגב (להלן: האתר)   אינו צד לכל עסקה כזו, והוא לא יישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו.

פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם. מכון משגב (להלן: האתר)   אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.מכון משגב (להלן: האתר)   רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. היה ו מכון משגב (להלן: האתר)   ו/או מי מטעמו ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מכון משגב (להלן: האתר)   ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתקנון זה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על מכון משגב (להלן: האתר)   ו/או מי מטעמו בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם. מכון משגב (להלן: האתר)   אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מכון משגב (להלן: האתר)   או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ) ו/או “כפי זמינותם” (as available) וללא אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לאתר או למידע המופיע בו.

בהתאם להחלטתה של מכון משגב (להלן: האתר)  , ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מכון משגב (להלן: האתר)   בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.

זכויות קניין

זכויות יוצרים © 2023 מכון משגב www.misgavins.org (להלן “האתר”).

כל הזכויות שמורות, כולל אך לא רק, מלל, HTML, מצגות, גרפיקה וכן חומר מוצג של צד שלישי.

אין לעשות שימוש פומבי או מסחרי כלשהו בתכני האתר, כולל אך לא רק, העתקה, תקצור, שכפול, פרסום, הוצאה לאור, הכנסת שינויים, מכירה, הפצה, הצגה.

זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית ל מכון משגב (להלן: האתר)   שמור ל מכון משגב (להלן: האתר)  . כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש. אתה תפצה את מכון משגב (להלן: האתר)  , עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, הוראות תקנון זה גוברות עליהן.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר מכון משגב (להלן: האתר)  הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור מרכז.

דילוג לתוכן